Voor werknemers Voor werkgevers

De bedrijfsvoering van de verschillende BV’s en activiteiten die vallen onder Axxent B.V. is erop gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Onder discriminatie wordt verstaan: bewust of onbewust mensen uitsluiten of ongelijk behandelen op basis van persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele gerichtheid, handicap, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etniciteit of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

1. Voorlichting en training

Nieuw recruitmentpersoneel wordt bij de onboarding op de hoogte gesteld van de gedragscode werving en selectie.
Zittend personeel krijgt 1x per jaar een herhalingstraining tijdens een vestigingenoverleg.
Teamleider recruitment is vast aanspreekpunt voor vragen over discriminatie bij werving en selectie

2. Verantwoording en toetsing


Personeel kan met mystery-klanten en/of mystery-werkzoekenden getoetst worden op het naleven van de gedragscode.
Personeel legt verantwoording af over naleving gedragscode aan de teamleider sales en teamleider recruitment tijdens tussentijdse en/of beoordelingsgesprekken.

Klachtenprocedure discriminatieklacht 

Indien er sprake is van een discriminatie incident gelden de volgende omschreven procedures. 

Stap 1: Verzamel bewijsmateriaal 

Stap 2: Dien de klacht in  

Ga naar: https://www.axxent.nl/feedback
Benoem in het formulier: 

Bewaar het verzamelde bewijsmateriaal tot ernaar gevraagd wordt. Het bewijs wordt opgevraagd wanneer de klacht in behandeling wordt genomen.

Stap 3: Onderzoek en beoordeling
De inhoud van de klacht wordt vertrouwelijk behandeld door N. Dobbenberg volgens het antidiscriminatiebeleid van Axxent B.V. en de geldende antidiscriminatiewetgeving . Mogelijk wordt er contact met je opgenomen om aanvullende informatie te verstrekken. 

Stap 4: Besluit en oplossing 
Na het onderzoek zal Axxent B.V. binnen 3 tot maximaal 6 weken een besluit nemen over je klacht. 
Als de klacht gegrond wordt bevonden, kunnen er maatregelen worden genomen, zoals bemiddeling, educatieve trainingen, waarschuwingen of juridische stappen tegen de dader. 

Stap 5: Beroepsmogelijkheden 
Als je het niet eens bent met de beslissing geef dit dan schriftelijk per e-mail aan bij de behandelaar van de klacht. Omschrijf daarin de gewenste oplossing. 
Als de Axxent B.V. geen bevredigende oplossing biedt, kun je mogelijk juridische bijstand zoeken en de zaak voorleggen aan een rechterlijke instantie of advies inwinnen via www.discriminatie.nl.

Gedragscode Werving en Selectie 

De gedragscode van Axxent B.V. voor werving en selectie is een set van richtlijnen en principes die de organisatie volgt bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Het doel van deze code is om ervoor te zorgen dat het wervingsproces eerlijk, transparant en niet-discriminerend verloopt.  

 1. Gelijke kansen en diversiteit: Axxent B.V. verbindt zich ertoe alle sollicitanten gelijke kansen te bieden, ongeacht hun persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele gerichtheid, handicap, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etniciteit of nationaliteit.
 2. Objectieve criteria: De selectieprocedure is gebaseerd op objectieve criteria die relevant zijn voor de functie. Sollicitanten worden in cv, motivatiebrief en gesprek beoordeeld op basis van hun vaardigheden, kennis, ervaring en capaciteiten die nodig zijn voor de functie. Deze criteria worden vastgesteld in het registratieformulier inlenersbeloning. Ook maakt Axxent B.V. gebruik van hulpsoftware en diensten: RecruitNow, Indeed, LinkedIn, Uitzendbureau, Werk.nl, Meta en eventueel meerdere programma’s.
 3. Transparantie: Axxent B.V. communiceert duidelijk over de functievereisten, het wervingsproces en de verwachte tijdlijn. Sollicitanten worden op de hoogte gehouden van de voortgang van hun sollicitatie. 
 4. Vertrouwelijkheid: De persoonlijke gegevens van sollicitanten worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor wervingsdoeleinden. Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonlijke informatie.
 5. Vermijden van belangenconflicten: De betrokkenen bij het wervingsproces dienen te voorkomen dat ze betrokken zijn bij situaties die een belangenconflict kunnen veroorzaken.
 6. Feedback: Sollicitanten die deelnemen aan het wervingsproces krijgen duidelijke uitleg over de redenen voor hun selectie of afwijzing.
 7. Integriteit: Het wervingsproces wordt uitgevoerd met integriteit en eerlijkheid, zonder misleidende praktijken of discriminatie.
 8. Inclusieve communicatie: Axxent B.V. maakt gebruik van inclusieve taal (het liefst in B1) en communicatie om alle sollicitanten welkom te heten en zich op hun gemak te laten voelen. Ook probeert Axxent B.V. in het gebruik van beelden in uitingen inclusief te zijn.
 9. Format voor een vacature: Axxent B.V. maakt gebruik van een vast format voor het schrijven van vacatures.
 10. Interviewprotocol: Axxent B.V. werkt niet volgens een vast interviewprotocol. Wel staat vast dat de kandidaat niet bevraagd wordt op persoonlijke kenmerken, waar ook niet op geselecteerd mag worden. De selectieprocedure is gebaseerd op objectieve criteria die relevant zijn voor de functie. Sollicitanten worden in een gesprek beoordeeld op basis van hun vaardigheden, kennis, ervaring en capaciteiten die nodig zijn voor de functie. 
 11. Axxent B.V. herziet dit protocol jaarlijks.